AUTORIZOVANÝ PREDAJ
ZNAČKY ROMET NA SLOVENSKU.
0 KS / 0,00 €
Vitajte, môžete sa zaregistrovať, alebo prihlásiť
Obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou JURDIA s.r.o., Masarykova 23, O80 O1 Prešov, IČO 47190604, IČ DPH : SK2023791891 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.romet.sk (ďalej len "obchod").
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.romet.sk

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa Slovenskou poštou, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./
Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-30 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

5. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.

6. Platby za tovar a poštovné
Bankovým prevodom / vkladom na náš účet
Bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 6833
Osobný odber
Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia dopravu vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!
Pri objednávke motocykla, alebo skútra prostredníctvom eshopu sa platí min. 50 % záloha z ceny tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo určiť výšku zálohy.

7. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

9. Reklamačný poriadok
Záručná doba na tovar je platná počas 2 rokov, alebo do ubehnutia 6000 km /Podľa toho, ktorý parameter nastane skôr. Platí pre motocykle a skútre/ od kúpy tovaru. Záručná doba pre akumulátory/batérie/ je 6 mesiacov
Platnoť záruky na skútre a motocykle sa uplatňuje len pri dodržiavaní pravidelných garančných kontrol v autorizovanom servisnom stredisku predajcu počas doby záruky, alebo u servisného partnera podľa výberu zákazníka po vzájomnej dohode.
Pre garančné opravy mimo servisného strediska predajcu dodáva jednotlivé diely predajca/importér/ a náklady na prácu a režijné náklady s realizaciou garančných opráv mimo servisného strediska predajcu sú hradené zákazníkom. 
Pri garančných kontrolách a garančných opravách si musí zákazník uchovať doklad o zaplatení.
Požadované garančné kontroly pre skútre: po 300 km, 1500 km, 3000 km, 4500 km, 6000 km, ak nie je uvedené inak. Minimálne však raz ročne. 
Požadované garančné kontroly pre motocykle: po 500 km, 1500 km, 3000 km, 4500 km, 6000 km, ak nie je uvedené inak. Minimálne však raz ročne.
V prípade reklamácie je potrebné vyžiadať si a vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR, alebo do mailu vyšpecifikovať závadu a zaslať spolu s kópiou nadobúdacieho dokladu s tovarom späť, na našu adresu: JURDIA s.r.o., sídlo: Masarykova 23, 08001 Prešov. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie (motocykle, skútre) . 
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, alebo prepravcu, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
-prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
-znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, koróziou,vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častím tovaru alebo jeho časti
-zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
-pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
-mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným -neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. 
Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu ako sú: pneumatiky, brzdové doštičky, kotúče spojky, poistky a žiarovky.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamcie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
platí pri riešení reklamáciií na tovar zakúpený prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.romet.sk
ORGAN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596
pr@soi.sk
V Prešove dňa 01.06.2013
KONTAKTUJTE NÁS
JURDIA s.r.o.
IPZ Záborské 504
082 53 Prešov, Slovensko
romet@romet.sk
skype.jurdia, 09:00 - 14:00
NESTRAŤTE SA
  FACEBOOK.COM
https://www.traditionrolex.com/35
©2024 www.romet.sk, všetky práva vyhradené
webdizajn a programovanie
webdizajn.glirp.sk